คปภ.เล็งถกเพิ่ม สารเสพติด กัญชา กระท่อม ครอบคลุมเมาแล้วขับ ด้วย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย ได้รับทราบผลดำเนินงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านประกันภัยแก่ผู้บริโภคเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญ เช่น การเสนอแนะแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ด้วยการกำหนดจำนวนวันซ่อมรถยนต์ เพื่อนำไปพิจารณาค่าขาดประโยชน์ ซึ่งเป็นกรอบหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับบริษัทประกันภัยได้

“ที่ผ่านมา ข้อพิพาทเกี่ยวกับอัตราค่าขาดประโยชน์ คปภ. ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถแล้ว ทำให้แก้ข้อพิพาทไปได้ในส่วนหนึ่ง และหากกำหนดกรอบจำนวนวันซ่อมรถยนต์ข้างต้น จะเป็นประโยชน์ในการนำไปแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้ทั้งระบบ หรือหากคู่พิพาทมีข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ก็สามารถนำมาพิสูจน์และตกลงกันได้ตามจำนวนวันที่มีการซ่อมจริง ซึ่ง คปภ. จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ อู่ซ่อมรถยนต์ และควรสื่อสารให้มีความเข้าใจชัดเจน เกี่ยวกับกรอบกำหนดจำนวนวันซ่อมรถยนต์ดังกล่าว”

ส่วนประเด็นต่อมา ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาการคำนวณระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางคำนวณระดับปริมาณแอลกอฮอล์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการนำไปพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ เพื่อแก้ปัญหาปัญหากรณีผู้ขับขี่รถยนต์เมาแล้วขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในขณะเกิดเหตุ หรือมีการปฏิเสธการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์

เนื่องจาก ปัจจุบันการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ที่จะนำมาใช้คำนวณระดับปริมาณแอลกอฮอล์ย้อนกลับไปเพื่อพิสูจน์ระดับปริมาณแอลกอฮอล์ขณะเกิดเหตุยังไม่ชัดเจน คปภ. จึงประชุมและได้ข้อสรุปแนวทางบางส่วนแล้ว เห็นควรให้หารือประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการสถานพยาบาล ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และควรกำหนดมาตรการควบคุม กรณีเมาแล้วขับให้ครอบคลุมไปถึงการเมากัญชา ใบกระท่อม และสารเสพติดอื่น ๆ

นายสุทธิพล กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอแนะ มาตรการแรก ควรมีการรวบรวมเหตุการณ์ที่เป็นข้อพิพาทที่น่าสนใจและมีประเด็นใหม่ ๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประชาชน โดยจัดทำเป็นคู่มือและเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย

มาตรการที่ 2 ควรมีการจัดทำ แอนติ-เฟค นิวส์ และเผยแพร่แจ้งเตือนประชาชน เกี่ยวกับพฤติกรรมหลอกลวงผู้บริโภคด้านการประกันภัย เช่น กรณีที่มีการหลอกลวงผู้บริโภคให้ซื้อประกันภัยสัตว์เลี้ยง โดยบริษัทผู้รับประกันภัยไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย และมาตรการที่ 3 ควรจัดให้มีการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครประกันภัยและจัดอบรมโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะให้อาสาสมัครประกันภัยเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ.

“ข้อเสนอแนะทั้ง 3 มาตรการ เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งสำนักงาน คปภคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จะนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ และขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านประกันภัยให้ดีที่สุด”

You May Also Like

More From Author